• header03.jpg
  • header04.jpg
  • header07.jpg
  • header01.jpg
  • header06.jpg
  • header05.jpg
  • header09.jpg

(Myotis daubentonii)

Watervleermuis

Verspreiding

De Watervleermuis komt overal in Noord-Brabant voor. Op de zandgronden komt hij algemeen voor; in de open delen van het rivierengebied en in het zeekleigebied is de soort minder algemeen. In gebieden waar oude bomen aanwezig zijn en inventarisaties zijn uitgevoerd, zijn in de meeste gevallen ook verblijfplaatsen gevonden, waaronder veel kraamkolonies. De grootste aantallen overwinteraars worden gevonden in Fort Giessen bij Woudrichem en op landgoed de Mattemburgh bij Bergen op Zoom. Kleine aantallen overwinteraars worden verder op een achttal plaatsen verspreid door de provincie gevonden.

Trend

Als enige vleermuissoort in Nederland en West-Europa neemt de Watervleermuis, sinds het begin van de tellingen in de jaren veertig van de vorige eeuw, in aantal toe. Ook in Noord- Brabant laten de tellingen op die plaatsen waar deze soort wordt aangetroffen, over het algemeen een toename zien.

Habitat

Als zomerverblijfplaats gebruikt de Watervleermuis vrijwel uitsluitend spechtengaten in bomen. Soms worden ook gebouwen of grotachtige ruimten gebruikt. De Watervleermuis foerageert boven beschut gelegen wateren van uiteenlopend formaat, zoals vaarten, beken, vennen en plassen. De winterslaap brengt hij door in onder andere oude kelders, bunkers en forten.
De Watervleermuis is gevoelig voor het verdwijnen van geschikte, oude holle bomen, en waarschijnlijk ook voor doorsnijdingen van het leefgebied, in de vorm van grote wegen en aaneengesloten bebouwde gebieden.