• header01.jpg
  • header09.jpg
  • header03.jpg
  • header06.jpg
  • header05.jpg
  • header07.jpg
  • header04.jpg

(Pipistrellus nathusii)

Verspreiding

De Ruige Dwergvleermuis komt overal in Noord-Brabant voor. Hij is vrij algemeen in het rivierengebied en andere waterrijke gebieden, en schaars op de hogere zandgronden. Zomerverblijfplaatsen, met name in de vorm van paarplaatsen, zijn eveneens vooral uit het rivierengebied en andere waterrijke gebieden bekend. Met uitzondering van enkele incidentele gevallen zijn er geen winterslaapplaatsen bekend, omdat deze soort op moeilijk te controleren plaatsen overwintert.
De Ruige Dwergvleermuis is een uitgesproken trekkende vleermuissoort, waarvan met name vrouwtjes honderden kilometers kunnen trekken tussen gebieden waar de jongen worden geboren en grootgebracht, en de plaatsen waar ze mannetjes bezoeken om te paren en te overwinteren. Van het najaar tot het volgende voorjaar zijn er daarom veel grotere aantallen Ruige Dwergvleermuizen in ons land dan tijdens de kraamperiode. Kraamkolonies zijn vooral bekend uit onder andere de Baltische staten en oostelijk Duitsland.

Trend

Over aantalontwikkelingen bij deze soort zijn vrijwel geen gegevens bekend. Waarnemingen in de omgeving van Bergen op Zoom duiden erop dat de Ruige Dwergvleermuis hier tussen 1990 en 2001 sterk in aantal moet zijn toegenomen. Dit betreft vrijwel zeker alleen een locale toename, als gevolg van een sterk verbeterde voedselsituatie.

Habitat

De Ruige Dwergvleermuis is een soort van waterrijke gebieden, die in de zomer nauwe ruimten in bomen of gebouwen als onderkomen gebruikt. Deze soort maakt ook veel gebruik van vleermuiskasten. In de winter worden alleen tijdens strenge vorstperioden vorstvrije plaatsen opgezocht, bijvoorbeeld in huizen.
Vermoedelijk is de Ruige Dwergvleermuis vooral gevoelig voor veranderingen in het voedselaanbod, zoals het verminderen van de hoeveelheden insecten door verdroging.