• header03.jpg
  • header01.jpg
  • header05.jpg
  • header07.jpg
  • header06.jpg
  • header04.jpg
  • header09.jpg

(Pipistrellus pipistrellus)

Gewone dwergvleermuis 

Verspreiding

De Dwergvleermuis komt algemeen voor in vrijwel de hele provincie Noord-Brabant. Alleen in zeer open gebieden, zoals het zeekleigebied, is deze soort minder algemeen. Er zijn veel plaatsen bekend waar kraamkolonies zijn of waren. Tellingen van meer dan 100 uitvliegende volwassen vrouwtjes, komen hierbij regelmatig voor. Overwinterende dieren worden bijna niet gevonden, omdat ze op moeilijk te controleren plaatsen overwinteren.

Trend

Over aantalontwikkelingen van deze soort is vrijwel niets bekend. Pogingen om hierover via het tellen van kolonies meer aan de weet te komen, worden bemoeilijkt doordat de dieren regelmatig verhuizen.

Habitat

De Dwergvleermuis is een huisbewoner, die klein genoeg is om via zogenaamde stootvoegen de spouwmuur van woningen te bereiken. Hierin kunnen kraamkolonies zich vestigen, en waarschijnlijk wordt op zulke plaatsen ook de winterslaap doorgebracht. Het jachtgebied bestaat uit uiteenlopende beschutte en gevarieerde terreinen, zowel in als buiten de bebouwde kom. Vooral in de buurt van water zijn vaak grote aantallen jagende dwergvleermuizen te vinden. De Dwergvleermuis is waarschijnlijk vooral gevoelig voor schaalvergroting in het landschap, zoals het verdwijnen van allerlei lijnvormige beplantingen bij ruilverkavelingen.

Gewone dwergvleermuis