• header01.jpg
  • header09.jpg
  • header03.jpg
  • header06.jpg
  • header05.jpg
  • header07.jpg
  • header04.jpg

(Nyctalus leisleri)

Verspreiding

De Bosvleermuis is in heel Nederland een zeldzame soort, waarvan tot nu toe maar enkele kolonies gevonden zijn. In Noord-Brabant is de Bosvleermuis met bat-detectors waargenomen in het Mastbos en Liesbos, en is een dood dier gevonden in ’s-Hertogenbosch. In 2016 is er, via een vondst op het marktplein in Eindhoven, een uitgeput vrouwtje bosvleermuis in de vleermuisopvang te Oss terecht gekomen. Deze heeft in 'gevangenschap' een kleintje gebaard waarna beide in goede gezondheid zijnn uitgezet in de regio. (http://www.vleermuizeninbrabant.nl/65-een-bosvleermuis-middenin-de-stad-een-wonder-in-vier-delen)


Net als de Rosse Vleermuis is de Bosvleermuis een soort die over honderden kilometers kan trekken tussen zomer- en winterleefgebieden.
Het voorkomen in grote delen van West-Europa lijkt beperkt te zijn tot kleine locale populaties, die na korte tijd weer verdwijnen.
De kans dat deze soort in Noord-Brabant tot nu toe grotendeels over het hoofd is gezien, wordt daarom reëel geacht.

Trend

Over aantalontwikkelingen bij deze soort is niets bekend.

Habitat

De Bosvleermuis is voor zover bekend een soort van oude tot zeer oude bossen. Verblijfplaatsen bestaan hoofdzakelijk uit bomen, al worden ook regelmatig gebouwen benut. Voedselgebieden worden gevormd door bosranden, moerasgebieden en open delen in bossen. Verder wordt ook gefoerageerd in de omgeving van kunstverlichting. De Bosvleermuis is waarschijnlijk vooral gevoelig voor de wijze waarop bossen beheerd worden.
Voor deze soort is het ongemoeid laten van oude, aftakelende en dode bomen belangrijk.